Pastorace

Křest dítěte

Křest je svátostí, která potvrzuje víru v Krista, člověk se stává Božím dítětem a členem společenství církve. Rodiče, kteří žádají o křest dítěte, musí být věřící (alespoň jeden z nich), žít křesťanským životem a mít pevný úmysl své dítě ve víře vychovávat. Pro podpoření rozvíjení víry a zorientování se v povinnostech křesťanského rodiče absolvují přípravná setkání, budou stanovena po osobním rozhovoru na faře.


Příprava dospělých ke svátostem

I v dospělosti může člověk objevit víru a křesťanství a osobně se rozhodnout pro v Ježíše Krista. To s sebou nese seznámení s Písmem (Biblí), církví a křesťanským životním stylem. V této situaci můžeme nabídnout doprovázení a základní formaci a zároveň připravit k přijetí křtu a dalším svátostem. Způsob a délka přípravy bude specifikován po osobním setkání.


Církevní sňatek

Církevní sňatek je možné uzavřít mezi svobodnými snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěným katolickým křesťanem. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný a založit katolickou rodinu. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců. Sestává vždy ze šesti setkání, při kterých jsou postupně probírána témata křesťanského manželství. Pro podrobnější informace se obracejte na faráře.


Duchovní rozhovor

Každému člověku bez rozdílu je kněz k dispozici k duchovnímu rozhovoru. Tento rozhovor nemá žádná daná speciální pravidla. Je možné s knězem probírat cokoli, co se týká života, "vypovídat se", vyslechnout názor. Nebo si objasnit nějakou otázku z teologie, z duchovního života, učení církve či jejích postojů.
Zároveň je možné kněze poprosit o modlitbu, a to na zcela konkrétní úmysl, nebo se pomodlit společně.
Pravidelné duchovní rozhovory pak mají podobu duchovního doprovázení. Je to v církvi velmi stará tradice, kdy kněz je v roli spíše posluchače než rádce, a s doprovázeným společně hledají životní směr. Duchovní doprovázení je zvláště vhodné pro mladé lidi a manžele.
Duchovní rozhovor je možné domluvit si na telefonním čísle  731 402 928.


Svátost smíření

Svátost míření je setkání s odpouštějící a uzdravující Boží láskou. Můžeme tak za sebou zanechat bolavou minulost a zažít objetí a povzbuzení Nebeského Otce. Častější přijímání svátosti smíření je také velmi účinný prostředkem k duchovnímu růstu.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy přede mší svatou, Je také možné dohodnout se na jiném vhodném termínu. Stačí zavolat na telefonní číslo  731 402 928.


Svátost nemocných

Svátost nemocných, někdy nesprávně označovaná jako "poslední pomazání", není svátostí udělovaná jen 
v situaci umírání, ale modlitbou o posilu, trpělivost ve snášení obtíží a dar zdraví v nemoci a ve stáří.
S odkazem na list sv. Jakuba

Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.

je nemocný mazán na čele a na rukou a kněz se nad ním modlí.
Svátost nemocných je možné přijmout během vážného onemocnění nebo lidem starším 60 let je přijetí doporučeno každoročně.

Pro přijetí svátosti nemocných je možné volat kdykoliv na telefonní číslo  731 402 928