Farní rada

Farní rada (nebo též pastorační rada farnosti) je společenstvím bratří a sester dané farnosti, které faráři "napomáhá rozvoji pastorační činnosti" (srov. Kodex církev. práva, kánon 571 §1). Úkolem farní rady je pomáhat knězi radou i účinnou pomocí a dle potřeby zapojovat do aktivního života ve farnosti také ostatní bratry a sestry. Pomáhá tak spolu s farářem aktivně vytvářet farní obec podle slov Písma: "Obec měla jedno srdce a jednu duši." (Sk 4,32) a nese spoluzodpovědnost za šíření poselství spásy a proměny světa duchem evangelia podle Kristova příkazu: "Budete mými svědky." (Sk 1,8). Farní rada nezbavuje ostatní věřící zodpovědnosti za život ve farnosti, ale naopak ji pomáhá oživovat a motivovat!

Volit do farní rady může farník starší 15 let a být zvolen starší 18 let.


31. 10. 2021 proběhly řádné volby do farní rady. Nová farní rada má 13 členů (farář, kostelník a varhaník se členy rady stávají automaticky, další 2 místa jsou vyhrazena pro zástupce z Bohumilic a Hostěrádek, další 2 členy  p. farář  jmenoval). 

členové farní rady:

P. Ivo Valášek, farář, předseda farní rady

Josef Němec, kostelník

Jiří Mazanec za Bohumilice

Pavel Haman za Velké Hostěrádky 

zvolení členové:

Zuzana Bořilová 

Martin Doležel

Robert Huk

Petr Šebesta

Tomáš Špaček

Alena Zajíčková

jmenovaní členové:

Marie Lorencová, katechetka

Miroslava Špačková, katechetka