Aktuálně

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA 

O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ 

Milí přátelé, v evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech často upřednostňuje milosrdenství před kritikou. Základem tohoto přístupu je jednota křesťanského společenství spojená s modlitbou, která je jakousi porodní babkou milosrdenství. Když stojíme na prahu nového školního roku, byl bych rád, abychom si pro něj stanovili tři konkrétní cíle: 

Být skrze modlitbu tvůrcem pokoje. – Jako praktický důsledek synodálního úsilí v naší diecézi vzniká povinnost nově vytvořit farní pastorační rady. Pro jejich práci je podmínkou také schopnost naslouchat a tvořit pokojnou atmosféru. Kdo se chtěl zdokonalit v těchto dovednostech, mohl se přihlásit do projektu Stávat se tvůrci pokoje, který připravilo pastorační středisko. Na podzim se budou v naší diecézi konat setkání zástupců farních pastoračních rad s cílem pomoci vytvářet farnosti jako otevřené komunity víry. Rád bych vás požádal, abyste na tvorbu pastoračních rad pamatovali také v modlitbě. 

Milosrdně přijímat tíživou situaci druhých. – Papež František vybízí k modlitbě za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve, aby tak jejich bolest byla uzdravena. V naší diecézi je od září otevřen Projekt 3P, který zraněným nabízí psychologickou a duchovní pomoc. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách biskupství. V citlivé situaci se nacházejí i ti, kteří jsou rozvedeni, znovu sezdáni a nemohou přistupovat ke svátostem. Jejich pevná víra je mnohdy hodná obdivu. I pro ně se budeme postupně snažit v diecézi podle apoštolské exhortace Amoris laetitia hledat řešení, které by prohloubilo jejich život z víry ve společenství církve. 

Oživit jednotu při liturgii. – Se školním rokem jsou neodmyslitelně spojeny lavice, a ty nalezneme i v kostele. Právě v nich prožíváme liturgii, která by měla být výrazem jednoty duše a těla. Postoje při ní jsou vnějším znakem celého společenství. Proto se k vám dostávají jednoduché kartičky, které se snaží připomenout postoje věřícího v průběhu slavení mše svaté. Rád bych vám na závěr popřál, aby nadcházející školní rok byl pro nás plně prostoupen milosrdnou logikou evangelia. 

Žehnám každému z vás. 

                                                                                                                                                                                    + biskup Pavel